Vize

Již více jak dvacet roků existence školy (od roku 1994) společně s vedením školy a oborů tvoříme funkční a smysluplný model jak ve vzdělávacích, tak ekonomických či personálních oblastech. Je to permanentní proces, neboť musíme stále reagovat na změny legislativy, finanční situaci ve škole, požadavky oboru a současnosti a na mnoho dalších faktorů. Hodnoty, které škola sledovala a preferovala při svém vzniku – tvořivost, výtvarné myšlení, široká kreativita, pluralita názorů, zůstávají platné a je třeba podržet jejich kontinuitu. Stejně jako kombinování stálých vyučujících (tj. kontinuita ve vzdělávání) s řadou externistů, výtvarníků i teoretiků, kteří naopak vnáší do výuky množství individuálních pohledů a názorů (zmiňovanou pluralitu). Možností ke změně zaužívaných modelů jistě budou další akreditace, kdy lze výuku inovovat a přizpůsobit novým poznatkům doby a současným potřebám jednotlivých oborů.

 

Od samého založení se profilují dva obory, Hudebně dramatické umění a Užitá malba. U obou se konstituoval tým kvalitních spolupracovníků, pedagogů a odborníků, praktikujících umělců v oboru. U herectví chceme pokračovat v nalezeném modelu a udržet nadále úzkou spolupráci s Městským divadlem Zlín, která je jistě výhodou v porovnání s jinými hereckými školami. Pro studentské divadlo Mandragora (a tím i pro vedení v absolventských rolích třetího ročníku) nadále udržet a získávat další kvalitní profesionální režiséry z celé České republiky a Slovenska.

 

V oboru Užitá malba budou i nadále studenti vzděláváni v klasických technikách a postupech, tak informováni o trendech současné malířské tvorby, jako například konceptuální malby či kombinace malby s jinými médii nebo novými médii (video, počítače apod.). Důraz bude i nadále kladen na autenticitu projevu a zvládnutí technické a formální stránky realizací.

 

Později byly zřízeny obory Sochařská tvorba a Grafická tvorba. Grafici získávají ve výuce znalosti jak z volné grafiky, tak i užité propagační (či reklamní) grafiky. Kombinace obou jim zajistí širší uplatnění v budoucí praxi, ve třetím ročníku se předpokládá profilace a student si volí oblast (volná či užitá grafika), kterou chtějí zpracovávat jako zadání praktické práce u absolutoria. Vedle tradičních technik (např. v litografické dílně) a postupů budeme pokračovat i v zaměření na nové technologické možnosti (zřízen např. serigrafický tisk) a na nová média.

 

Těžiště studijního programu oboru Sochařská tvorba bude nadále spočívat v práci s figurou, v klasické sochařské disciplíně, kdy studenti pracují podle modelu, ale také si budují své individuální vyjadřování v úkolech vyžadujících tvarové transformace a abstraktní myšlení. Práce realizují v přípravných i definitivních materiálech. Mnoho školních realizací stojí v exteriérech města Zlína a v jeho okolí. Vedle výuky klasického sochařství bude diskuse vedena o jeho možnostech v současných projevech a době.

 

Nejnovější obor Výtvarná fotografie a nová média je ve stádiu, kdy se snažíme tento nový obor otevřít a zprovoznit, vytvořit personální a materiální zázemí pro výuku a práci v ateliéru. Otevření předpokládá dostatečné množství kvalitních uchazečů, aby první ročník mohl zahájit výuku (minimálním počet je šest přijatých). Pak bude hlavním úkolem pro pedagogy i nové studenty hledání optimálního modelu výuky a osobité vyprofilování tváře oboru. Důraz bude kladen na digitální fotografii a práci s novými médii.

 

V podobě zpracovaných studijních plánů máme nový obor nazvaný Zahradní architektura a prostorová tvorba. Tento je připraven koncepčně i personálně k akreditačnímu řízení, které většina oborů naší školy bude absolvovat do roku 2018.

 

Uskutečňování vizí ve školství je do značné míry závislé na financování. Hlavními zdroji školy budou dotace ze státního rozpočtu a školné od studentů (výše příjmů je a nadále bude závislá na počtu studentů školy). Při aktivitách školy případné přebytky v rozpočtu vracíme do jejich financování (jsme o.p.s., tj. nezisková organizace), abychom zajistili i nadstandartní akce pro studenty, jako jsou zahraniční zájezdy, účast na divadelních představeních a festivalech, návštěvy výstav, semináře a přednášky odborníků z oboru, plenéry apod. Případné chybějící zdroje bude škola hledat v úsporách vlastních nákladů, nikoliv ve zvyšování nynějšího školného. Smlouva o výuce dodrží částku školného podepsanou na počátku studia.

 

Leden 2018

 

Mgr. Ivo Sedláček

ředitel a statutární zástupce