Studium

Studium je denní, tříleté zakončené absolutoriem, absolventi získávají titul DiS. (uváděný za jménem). Doba studia nemůže přesáhnout pět let i v případě přerušení studia či opakování ročníku.

 

Dálkové studium není zřízeno (u školy s většinou praktických předmětů v ateliérech je to téměř nerealizovatelné), jen v případech výborných výsledků v určitých předmětech je možné udělit individuální studijní plán na určitou dobu (nebo absolvoval-li již student předmět na jiné vyšší či vysoké škole). To je věc k posouzení vedením oboru a školy.

 

Studium se skládá ze základních předmětů povinných, volitelných a profilujících předmětů (daných Učebním plánem potřebami jednotlivých oborů).

 

Podmínkou k vykonání k absolutoria je složení všech předepsaných zkoušek a zápočtů ve třech ročnících studia. Absolutorium se skládá ze zkoušky z cizího jazyka (u nás anglický), ze zkoušky z odborných předmětů (podle oborů, u výtvarníků z technologie a dějin umění, u herců z dějin divadla a rozboru dramatu) a praktické absolventské práce (u herců role) a její písemné obhajoby.

 

Učební plány školy (stejně jako ostatní závazné dokumenty – např. Klasifikační či Vnitřní řád) jsou akreditovány a schváleny MŠMT ČR.

 

Škola je obecně prospěšnou společností (tj. nezisková instituce, případný zisk je používán k vybavení školy nebo financování vzdělávacích akcí – návštěvy představení či výstav, plenéry, zájezdy apod.) a na její chod dohlíží zákonem určené orgány (Správní rada a Dozorčí rada).