Historie

Z iniciativy představitelů města Zlína a řady představitelů kulturního prostředí včetně Městského divadla Zlín vzniklo v roce 1993 dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob s názvem Společnost pro zřízení Zlínské školy umění, jejímž hlavním cílem bylo zřízení a všestranná podpora její činnosti.

 

Vzhledem k tehdejším existujícím typům škol bylo možno školu zřídit jako tříleté pomaturitní studium ukončené maturitou, což bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s platnosti od 1. září 1994 s názvem Zlínská škola umění. V témže roce bylo zahájeno studium v obou atelierech.

 

Prvním ředitelem školy byl Mgr. Josef Morávek, tehdejší umělecký ředitel MDZ, který zároveň vedl dramatický atelier. Výtvarný atelier vedl Mgr. Ivo Sedláček, který se po odchodu Mgr. Morávka stal ředitelem školy a zároveň vedoucím atelieru výtvarného.

 

Škola od svého začátku byla umístěna v prostorách Zlínského divadla. Rostoucí počet studentů vyžadoval získání vhodných prostor pro výuku, což bylo jako přechodné řešení vyřešeno poskytnutím vily z dědictví tehdejšího prezidenta Havla, který ji věnoval městu Zlín pod podmínkou, že bude po určitou dobu sloužit školským účelům. Do prostor vily byl umístěn výtvarný atelier. V roce 2004 byla sjednána nájemní smlouva s Magistrátem města Zlína na pronájem školních prostor v bývalé základní škole, kde oba ateliéry a vedení školy jsou doposud.

 

Škola měla při svém vzniku právnickou formu nadace a byla zapsána v Rejstříku soukromých nadací tehdejšího okresu Zlín.

 

V roce 1996 došlo ke změnám ve vzdělávací soustavě, která umožnila vznik vyšších odborných škol. Zakladatelé školy okamžitě požádali o zřízení nového právního subjektu Zlínská vyšší odborná škola umění. Veškerá činnost tohoto subjektu bezprostředně navázala na přechozí činnost. Došlo ke změně právní formy na obecně prospěšnou společnost, která byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení a do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského obchodního soudu v Brně.

 

Tyto právní normy stanovují jednak druh poskytovaných obecně prospěšných služeb, což je poskytování vzdělání a výchovy v oblasti výtvarného a dramatického umění a prezentaci uměleckých děl na veřejnosti. Jako soukromý subjekt škola vedle dotací z Ministerstva školství získává zdroje pro financování své činnosti ze soukromých zdrojů – tedy především ze školného. Jsou-li oba zdroje vyšší než náklady, musí škola tento přebytek vložit znovu do vzdělávacího procesu. Kontrola školy v této oblasti je zajištěna Správní radou a Dozorčí radou školy.

 

V oblasti vzdělávání se škola řídí Školským zákonem a předpisy pro oblast školství. Skladbu předmětů, jejich obsah, personální obsazení a náplň absolutoria zpracovává škola a předkládá Akreditační komisi Ministerstva školství ke schválení. Dodržování těchto požadavků kontroluje Česká školní inspekce.

 

Během své existence se vytvořil pedagogický sbor, vytvořený z aktivních umělců jak v oblasti dramatické, tak v oblasti výtvarné. Umělecké a odborné předpoklady pedagogů jsou zárukou vysoké kvality výuky a dávají možnost odborného růstu studentů během studia a přípravu pro budoucí působení. Působení externích vyučujících a spolupráce školy s jinými vysokými školami uměleckého zaměření jsou významných faktorem praktického zaměření školy a kontaktu s uměleckým děním.

 

Škola má vybudovanou materiální základnu, oblast informačních technologií a prostory pro praktickou výuku výtvarných disciplín. Bezprostřední kontakt s hereckým prostředím a seznámením nejen s uměleckou částí, ale i s provozem divadla, dává možnost budoucím absolventům být všestranně připravenými.

 

Všechny tyto faktory, které se zdokonalují během existence školy, a vytvořily příznivé klima školy a široké možnosti uplatnění jejich absolventů jsou zárukou pro uskutečnění původní myšlenky – vytvořit z ní důstojnou pokračovatelkou nejen tradic uměleckého školství ve Zlíně, ale se i podílet na rozvoji kulturního dědictví města Zlína.