Sochařská tvorba

Sochařská tvorba

 

Vedle „volné“ sochařské (prostorové) tvorby je značná část výuky věnována školení v oblasti kovolijectví (kovotepectví) a štukatérství. U některých předmětů (např. kresba podle modelu, dějiny umění, anatomie, estetika, cizí jazyk) výuka probíhá pro víc oborů společně.

Odborné předměty i přes specifičnost svého programu jsou mezi sebou provázány. Předměty modelování a prostorová tvorba, štukatérství, kovolijectví jsou především praktickými předměty. Sochařská technologie je zaměřena převážně teoreticky. Např. předmět štukatérství má ve své náplni kromě svého programu i realizace (v sádře) soch vytvořených v předmětu modelování a prostorová tvorba. Stejně tak v předmětu kovolijectví a kovotepectví mohou být nejlepší práce realizovány v kovu. Předmět modelování a prostorová tvorba je zaměřením a konkrétními úkoly strůjcem kontinuity mezi jednotlivými odbornými předměty, vedle práce na praktických úkolech probíhají i diskuze (výklady apod.) o obecnějších problémech sochařství. Obor se snaží rozvíjet u studentů výtvarné vidění a myšlení, prostorové cítění, tvořivost a schopnost samostatné řemeslné práce – realizace svých prací do daných materiálů.

 

Povinné vyučovací předměty:

Cizí jazyk, Dějiny umění, Estetika, Anatomie, Kresba podle modelu, Malba podle modelu, Modelování a prostorová tvorba, Technologie sochařská, Štukatérství, Kovolijectví, Odborná praxe

 

Volitelné předměty:

Psychologie, Sociologie kultury

 

Vzdělávací zájezd

Součástí učebních plánů školy jsou vzdělávací zájezdy za výstavami a památkami. V každém ročníku je organizován jedna větší exkurze související s výukou dějin umění a i estetiky, většinou celodenní až třídenní zájezdy (dle finančních možností školy) – v minulosti byly realizovány např.poznávací zájezdy do Prahy, Kutné Hory, Vídně, Budapešti, Drážďan, Berlína či Verony a Benátek. Mimo tyto exkurze studenti navštěvují podle studijních oborů zásadní výstavy, stálé expozice a památky ve Zlíně a jeho blízkosti (uskutečnili se jednodenní návštěvy výstav a památek např. v Olomouci, Brně či Ostravě). Důležitý nejen pro teoretické předměty, ale i vlastní umělecký růst studentů a jejich motivaci pro výtvarnou práci, je bezprostřední kontakt s uměleckými díly, architekturou a památkami.

 

Kurz tvorby v přírodě

Dvakrát ročně, podzimní a jarní plenér, vyjíždí studenti s pedagogy na kurz tvorby v přírodě, kde vždy celý týden (5 pracovních dnů) kreslí, malují, vytváří instalace či land artové projekty v krajině. Zdůrazňujeme zde důležitost bezprostředního nezprostředkovaného kontaktu s krajinou a prožitku v krajině, nikoliv pouze výtvarné interpretování virtuálně podané přírody (i když i tyto postupy jsou dnes běžné a legitimní a studenti si je osvojují v jiných předmětech).

Ve třetím ročníku, vzhledem k vykonávání závěrečné zkoušky-absolutoria, studenti absolvují jen podzimní plenér.

 

Přednášky externistů

Výuka dějin umění (témata jsou probírány chronologicky od počátků po současnost) je již od 1.ročníku organicky doplňována tzv.přednáškami externistů většinou k problematice současného umění (nebo i otázkám technologickým), tak aby se studenti již od počátku studia setkávali s důležitýmí trendy, postupy a i osobnostmi současného umění. Zváni jsou teoretici a praktici na jednorázové vstupy na určité témata, v minulosti to byli například renomovaní umělci nebo výtvarní pedagogové a historici umění z jiných škol či institucí (např.z Krajské galerie výtvarných umění ve Zlíně, Českého muzea výtvarných umění v Praze, Fakulty umění Ostravské univerzity, Pedagogické falulty MU Brno a i UP Olomouc, FaVU  Brno či AVU Praha). Vnáší tak do výuky další pohledy na nejsoučasnější problematiku ve výtvarném umění a v případě praktiků i individuální názory a pojetí tvorby.

 

Odborná praxe

Praxe je realizována v rozsahu 2 – 3 týdny za studium. Poskytuje studentům zkušenosti v řešení úkolů v reálném pracovním prostředí, v aplikaci získaných vědomostí a dovedností při samostatné činnosti, rozvíjí schopnost rozhodování včetně odpovědnosti za výsledek. Přispíva k rozvoji schopnosti jednání s lidmi. V minulosti realizovali studenti praxi (dle oborů) například v Městském divadle ve Zlíně, Krajské galerii výtvarných umění ve Zlíně, tiskárnách či grafických studiích apod.