Hudebně dramatické umění – Herecká škola

HERECKÁ ŠKOLA ZLÍN – obor Hudebně dramatické umění ZSVOŠU

 

Herecká škola ve Zlíně je součástí Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění, a to jako její Dramatický ateliér – obor Hudebně dramatické umění. Tato herecká škola připravuje studenty k samostatné profesionální práci v divadlech, rozhlase, audiovizuálních médiích a v dalších oblastech kultury. Herecká škola může být i přípravou k dalšímu studiu na vysokých uměleckých školách.

 

Spolupráce s Městským divadlem Zlín

Velkou výhodou herecké školy ve Zlíně je její úzká spolupráce s Městským divadlem Zlín:

 

 • Posluchači herecké školy studují pod vedením pedagogů, kteří jsou aktivními umělci – členy zlínského uměleckého souboru.
 • Na prknech MDZ vykonávají studenti II. a III. ročníku svou odbornou praxi. Mnozí se tak pracovně setkali s Ivanem Balaďou, Josefem Morávkem, J. A. Pitínským, Pavlem Šimákem, Petrem Štindlem, Martinem Františákem, Janem Mikuláškem a dalšími známými režiséry.
 • S aktuálními trendy současného divadla se posluchači herecké školy seznamují na přehlídkách a festivalech českých divadel a v neposlední řadě i ve Zlíně, kde se aktivně zapojují do festivalového dění při přehlídce MDZ SETKÁNÍ – STRETNUTIE.
 • Od roku 2011 v MDZ sídlí i školní scéna – divadlo MANDRAGORA, na které vznikají absolventské inscenace třetího ročníku. Studenti herecké školy tak mohou naplno využívat kvalitního technického zázemí MDZ a jeho zavedených hracích prostor v Dílně 9472 (v bývalém Divadélku v klubu).
 • Na tělocvičně v MDZ probíhá výuka taneční gymnastiky, klasického tance, moderního tance, lidového tance a šermu.

Nemálo absolventů herecké školy ve Zlíně získalo své první angažmá právě v MDZ, některé zde můžete vidět hrát i v současnosti. Fotogalerie s hostování studentů herectví v MDZ.

 

Náplň studia

V 1. ročníku pomáhají studenti herecké školy při přípravě studentských představení jako kulisáci, zvukaři, osvětlovači, inspicienti, prodávají vstupenky apod. Ve 2. ročníku dostávají příležitost účinkovat v představeních Městského divadla Zlín a ve 3. ročníku připravují až čtyři absolventská představení (v režii pedagogů herecké výchovy, studentů režie JAMU a profesionálních režisérů), ve kterých se mohou prezentovat ředitelům a uměleckým šéfům divadel.

Tříleté studium vede studenty především k rozvijení vlastních osobních a osobnostních předpokladů pro uplatnění v oboru. Současně jim poskytuje teoretický základ v předmětech dějiny divadla a kultury a teorie divadla a dramatické tvorby. Dává jim také možnost důkladného studia jednoho ze světových jazyků. V praktických předmětech je hlavní důraz kladen na hereckou výchovu, jevištní řeč a umělecký přednes, na jevištní pohyb a na hlasovou výchovu a zpěv. Hlasová výchova, jevištní řeč a umělecký přednes se vyučují formou individuálních hodin. Součástí učebního plánu jsou také hodiny estetiky, psychologie, tvořivé dramatiky, hudební nauky, hry na hudební nástroj a herecké práce s mikrofonem. Pohybová výchova zahrnuje akrobacii, step, šerm, tanec a pantomimu.

 

Pedegogové

Pedagogové herecké školy působí většinou aktivně v Městském divadle Zlín.

V současnosti vyučují:

MgA. Rostislav Marek a MgA. Jana Kafková  – hereckou výchovu

MgA. Vanda Kavková – hereckou výchovu a umělecký přednes

Milena Marcilisová, MgA. Pavel Leicman, MgA. Milan Hloušek a MgA. Zdeněk Lambor – umělecký přednes

MgA. Dita Rozumková, MgA. Rudolf Vavrečka – hlasovou a pěveckou výchovu a základy všeobecné hudební nauky

ing. Eva Nejedlá – moderní tance

Jurij Bezručko – trenér juniorské reprezentace ČR – akrobacii

ing. Miroslav Kohoutek – šerm

MgA. Pavel Majkus – step

MgA. Pavel Lieskovský – hra na zobcovou flétnu

Mgr. Miroslava Kordíková – dějiny divadla

MgA. Hana Mikolášková, umělecká šéfka MDZ – organizace divadelního provozu

MgA. Pavel Leicman – umělecký přednes a základy mluveného projevu

MgA. Vladimír Fekar, dramaturg MDZ – rozbor dramatu

MuDr. Karel Holešovský – psychologie

Informace o pedagozích, kteří jsou členy souboru Městského divadla Zlín najdete na webových stránkách MDZ, nebo na našich stránkách v oddíle LIDÉ – PEDAGOGOVÉ.

 

Základní informace o studiu

Forma studia: tříleté denní studium zakončené absolutoriem. Absolutorium se skládá z obhajoby absolventské role a ze zkoušek z cizího jazyka a teoretických předmětů. Absolventi získávají titul „DiS.“ (diplomovaný specialista).

Školné 2000,- Kč měsíčně (září-červen), jednorázové zápisné v prvním ročníku 1200,- Kč.

Herecká škola nezajišťuje a neposkytuje ubytování (možnost v domovech mládeže nebo v soukromí).

Podmínky k přijetí ke studiu: maturita a úspěšné složení talentových zkoušek.

 

Termín odevzdání přihlášek je vždy do konce května, pro doplňovací přijímací řízení je možné se přihlásit ještě počátkem srpna.

 

S přihláškou zašle uchazeč:

 

 • jednu fotografii
 • vlastní životopis, který sám nadiktuje na audiokazetu nebo CD (max. 5 min.)
 • čerstvou zprávu o foniatrickém vyšetření (jeden měsíc).

 

Obsah přijímacího řízení

 

Každý uchazeč si připraví:

 

 • dvě básně
 • dva monology
 • dvě písně (z toho alespoň jednu národní)

 

Výběr by měl vycházet z typu, založení a mentality uchazeče. Přijímací zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mluvního projevu,hudebního sluchu a hlasu, pohybu (notové podklady k písním a cvičební úbor s sebou), herectví, všeobecného kulturního přehledu a znalostech v hudebně dramatickém umění.