Vize

VIZE ŠKOLY A JEJÍ USKUTEČŇOVÁNÍ

 

Základní vizi zakladatelů školy a jejího vedení bylo od roku jejího založení vytvořit vyšší odbornou školu uměleckého zaměření. Hodnoty, které škola sledovala a preferovala při svém vzniku v roce 1994 byly především tvořivost, výtvarné myšlení, široká kreativita a pluralita názorů. V pedagogických dokumentech, které jsou schváleny Akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je kladen důraz na praktickou složku vzdělávání se zaměřením na budoucí možné uplatnění po skončení studia tak, aby přechod ze školy po absolutoriu do praxe byl plynulý a absolvent se rychle adaptoval na novou situaci. Praktické pojetí studia je postaveno na základních teoretických znalostech tak, aby student získal komplexní přehled na studovaný obor.

Na uskutečňování vize působí řada faktorů, objektivních i subjektivních, vnějších i vnitřních, očekávaných a neočekávaných. Je na aktuálním vedení školy, aby na tyto faktory reagovalo a zajistilo optimální průběh vyučování. Uplynulá období ukázala, že se vedení školy daří reagovat na vzniklou situaci, i když v mnohých případech – především u objektivních a neočekávaných situací je to velmi obtížné.

 

Které faktory ovlivňují uskutečnění základních cílů školy a jak na ně vedení školy reaguje

 

1) Vlivy politické, sociální a demografické
Zakladatelé školy spolu se správní a dozorčí radou obecně prospěšné společnosti, kterou škola je, vycházejí ze základních právních norem, platných pro oblast školství, i když v řadě věcí mají rozhodující slovo. Tato oblast podporuje vize školy a nepřináší problémy. Od tohoto faktoru se pak odvíjí finanční faktur, který je podmíněn počtem studentů. V této oblasti není pro vyšší odborné školy – tak jako pro školy vysoké – současná situace příznivá poklesem množství vycházejících absolventů, což – při financování podle jejich počtu, přijatých ke studiu – ovlivňuje výši dotace za státního rozpočtu. Při rostoucích nákladech je nutno je pokrýt příjmy ze školného. Cílem školy bylo stanovovat školné v minimální výši tak, aby finanční otázka nebyla překážkou studia. Za celou dobu existence školy bylo zvýšeno školné pouze jednou a to z 20 000 CZK na 25 000 CZK na rok. V současné době, díky problematické situaci způsobené epidemií Covid, škola snižuje roční školné pro nadcházející rok 2021/2022 na CZK 10 000 CZK za rok. Při vytváření vize měli zakladatelé na mysli i tu skutečnost, aby celkové životní náklady na studium ve Zlíně byly co nejnižší, což v kontextu s vysokými náklady na studium v centrech přináší pozitivní výsledky při srovnávání nákladů s jinými školami tohoto zaměření. K dosažení pozitivních výsledků v této oblasti vedení školy velmi pečlivě sleduje a rozhoduje o provozních nákladech tak, aby výsledky hospodaření byly optimální a vloženy v dalších obdobích do financování školy.

Mimořádnou situací jak v oblasti pedagogické, organizační a řízení byla v období let 2020 a 2021 epidemie koronaviru. Situace vyžadovala okamžitá řešení s cílem nahradit – pokud to bylo možné vzhledem k charakteru předmětu – výuku prezenční výukou distanční. Toto období ukázalo velmi dobré pracovní nasazení a loajalitu jak studentů, tak i vyučujících a v zásadě se podařilo udržet výuku, i když jisté problémy se vyskytly především v oblasti vyloženě praktické činnosti studentů.

 

2) Vlivy vnitřní, ovlivňující plnění vize školy
Studenti jsou nedílnou součástí vnitřního prostředí školy a bezprostředně ho ovlivňují. Škola vytváří podmínky nejen pro jejich odborný růst, ale i pro vytváření kladných morálních vlastností. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá v malých skupinách, někdy i individuálně existuje ve škole příhodné pracovní klima, charakterizované pozitivními vztahy mezi studenty a pedagogy. Přístup ke studentům vychází z předpokládané motivace a zájmu o studovaný obor. Jistou motivací jsou i úspěchy absolventů v jejich profesní kariéře a zaměstnání. Přesvědčit se můžete v části webu, věnovaném úspěchům absolventů.

Pedagogický sbor školy je jeho silnou stránkou. Vyznačuje se stabilitou, vysokou odborností a úzkým sepětím s praktickou uměleckou činností. S mnohými jeho členy se mohou studenti setkat nejen jako s herci, ale i jako s pedagogy, kteří předávají své bohaté umělecké zkušenosti. Akademičtí malíři a sochař vedou studenty ve výtvarných oborech. Uplatnění aktivních pedagogů a jejich praxe je významným prvkem nejen pro posílení praktické složky výuky, ale i přínosem pro výchovu studentů a seznámení se s budoucí životní praxí.

Vize školy vychází i z neustálého zdokonalování a vytváření kultury školy, z vytváření možností a realizaci komunikace nejen uvnitř školy, ale i směrem k vnějšímu prostředí a k zabezpečení materiálních podmínek pro práci. To jsou hlavní faktory pro řešení managementu školy. Význam těchto faktorů narůstá s rozvojem informačních technologií, ale i – jak se ukazuje – při řešení neočekávaných situací. Rostoucí význam bude mít i komunikace s veřejností prostřednictví webových stránek a hledání dalších možností informovat veřejnost o škole.

Uskutečnění vize školy a vytvoření jejího image není záležitostí krátkodobou. Podmínky, požadavky a faktory se neustále mění. Zakladatelé a vedení školy jsou odhodláni pracovat tak, aby byla nejen naplněna, ale i nadále rozvíjena myšlenka o škole tak jak byla formulována při jejím založení.