Slovo ředitele

V kulturních dějinách města Zlína představovalo významnou kapitolu výtvarné umění a s ním těsně související výtvarné školství. Od 30. let tyto dějiny reprezentovaly Zlínské salony, Filmové ateliéry a v neposlední řadě Škola umění /od r. 1939/, která byla také pod patronací firmy Baťa. Z absolventů Školy umění se mnozí později výrazně zapsali v kontextu našeho výtvarného umění /např. V. Chad, Č. Kafka, V. Vašíček a další/.

 

V souvislosti s „přeměnou“ Zlína na Gottwaldov byla Škola umění přemístěna do Uherského Hradiště /1952/. Po roce 1989 však sílil tlak části kulturní veřejnosti a představitelů města Zlína k obnovení této tradice a vyústil v založení Zlínské školy umění v roce 1994.

 

Přítomnost školy je dána potřebami zlínského regionu v oblasti vzdělávání v uměleckých oborech /a humanitně zaměřených oborech vůbec/, které tvoří ve Zlíně protiváhu široce rozvinutému odbornému školství především technickému a ekonomickému. Spádovou oblastí přitom není jenom vlastní zlínský region, ale celá oblast jihovýchodní i severní Moravy. Podobný typ vyšší odborné školy, která se zabývá takto zaměřenou výtvarnou a dramatickou tvorbou v tomto regionu chyběl, přičemž zřejmá je možnost poskytnutí vzdělání absolventům nedalekých středních uměleckoprůmyslových škol /Uherské Hradiště, Hodonín, Brno, Ostrava/ a i talentovaným zájemcům z jiných středních škol, ale také častým uchazečům o studium ze Slovenské republiky.

 

Od roku 2008 probíhala v prostorách VOŠ i výuka bakalářů Fakulty umění Ostravské univerzity dle akreditovaných studijních plánů této vysoké školy, ale v detašovaném pracovišti ve Zlíně v ateliérech naší školy a za asistence našich pedagogů. Jednalo se o tříleté studium v oborech Kresba, Grafika-volná, Grafika-užitá a Malba, s tím, že po ukončení bakalářského studia měli talentovaní studenti možnost ucházet se a pokračovat v dalším magisterském studiu v Ostravě. Mnoho studentů či absolventů VOŠ tak mělo možnost studia v bakalářském studijním programu, a naopak nepřijatí studenti na VŠ měli možnost studia VOŠ a tím i další přípravy ke zkouškám na vysoké školy. Tato spolupráce s Fakultu umění Ostravské univerzity byla ve školním roce 2012/2013 ukončena, z důvodu snižování počtu studentů v bakalářských studijních programech na vysokých školách.

 

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění poskytuje tříleté denní studium ve dvou ateliérech – výtvarném a dramatickém a celkem čtyřech různých oborech, přičemž soužití výtvarného a dramatického ateliéru umožňuje navázání na některé směry ve výtvarném umění pracující s prvky výtvarnými i divadelními či umožňuje spolupráci studentů obou ateliérů při divadelních představeních /výtvarný doprovod apod./

Podmínkou k přijetí je složená maturitní zkouška a úspěšné vykonání talentové zkoušky, studium na naší odborné škole je zakončeno absolutoriem – absolventi získávají titul „DiS.“ /diplomovaný specialista/. Školné je 1500,- Kč měsíčně (září – červen), jednorázové zápisné v 1. ročníku je 1.200,- Kč. Studenti mají možnost zajistit si ubytování v domovech mládeže středních škol nebo v soukromí.

 

Výtvarný ateliér nabízí zájemcům obory Užitá malba, Sochařská tvorba a Grafická tvorba. Hodnoty, které škola sleduje, jsou tvořivost, výtvarné myšlení, široká kreativita a pluralita názoru. Tyto cíle realizuje prostřednictvím stálých vyučujících / ak. soch. R. Hanke, Mgr. I. Sedláček, MgA. Martin Čada, Mgr. L. Jarcovják, Mgr. P. Preisner,/ a spoluprací s řadou externistů, výtvarníků a teoretiků, kteří vnáší do výuky množství individuálních pohledů a názorů. Se školou spolupracují i výtvarní pedagogové z jiných uměleckých škol /např. Mgr. B. Rozbořil,Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně, MgA. J. Dokoupilová z UTB ve Zlíně nebo ak. mal. K. Mikel a Mgr. M. Dvořák, oba ze SUPŠ v Uherském Hradišti/ a formou přednášek externistů další spolupracovníci.

 

Dramatický ateliér nabízí studium oboru Hudebně dramatické umění připravuje studenty k samostatné profesionální práci v regionálních divadlech, v rozhlase a audiovizuálních elektronických médiích a v dalších oblastech kultury včetně podnikatelských aktivit. Odborná a praktická příprava na povolání však nevylučuje ani možnost pokračování ve studiu na vysoké škole. V odborných předmětech studenti pracují pod vedením pedagogů, kteří jsou aktivními umělci.