Jevištní pohyb

Jevištní pohyb

– Sylvie Kudelová

 

V předmětu se zaměřujeme na harmonizaci těla a schopnost skrze pohyb a gesta ztvárnit dramatickou postavu, vytvořit atmosféru inscenace a propojení mezi hereckými partnery i dalšími scénickými vyjadřovacími prostředky.

Rozvíjíme vnímání tělesné symboliky, osvojujeme si širokou škálu pohybových kvalit, získáváme zkušenost s tvorbou dramatických postav na základě postojů a gest.

Zabýváme se koordinačními cvičeními, svalovým napětím a uvolněním, rytmem, dynamikou, orientací v prostoru.

Pěstujeme schopnost vnímání skupinového naladění a utváření společného díla, komunikaci s partnerem a divákem skrze pohyb, gesto, či postoj.

Učíme se vnímat pohyb na scéně jako samostatný vyjadřovací prostředek či základní stavební prvek pro tvorbu inscenace.

Průpravná cvičení k osvojení si výše zmíněných dovedností vycházejí z mnoha moderních pohybových metod, jimiž jsou například Eurytmie, Butoh, Special Dynamics a další.