Herecká škola

HERECKÁ ŠKOLA ZLÍN – obor Hudebně dramatické umění ZSVOŠU

VIZE

Naší společnou vizí je škola, která je díky osobnímu přístupu pedagogů k nevelkému počtu vybraných studentů a unikátnímu propojení s profesionálním divadlem atraktivní a  plnohodnotnou alternativou k tradičním vysokým hereckým školám.

SOUČASNOST

Herecká škola ve Zlíně je součástí Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění, a to jako její Dramatický ateliér – obor Hudebně dramatické umění. Tato herecká škola připravuje studenty k samostatné profesionální práci v divadlech, rozhlase, audiovizuálních médiích a v dalších oblastech kultury. Herecká škola může být i přípravou k dalšímu studiu na vysokých uměleckých školách.

 

Spolupráce s Městským divadlem Zlín

Velkou výhodou herecké školy ve Zlíně je její úzká spolupráce s Městským divadlem Zlín:

 

Posluchači herecké školy studují pod vedením pedagogů, kteří jsou aktivními umělci – členy zlínského uměleckého souboru.

Na prknech MDZ vykonávají studenti II. a III. ročníku svou odbornou praxi. Mnozí se tak pracovně setkali s Dodo Gombárem, J. A. Pitínským, Patrikem Lančaričem, Ivanem Balaďou, Jakuben Nvotou, Josefem Morávkem, Pavlem Šimákem, Petrem Štindlem, Martinem Františákem, Janem Mikuláškem, Petrem Michálkem a dalšími známými režiséry.

S aktuálními trendy současného divadla se posluchači herecké školy seznamují na přehlídkách a festivalech českých divadel a v neposlední řadě i ve Zlíně, kde se aktivně zapojují do festivalového dění při přehlídce MDZ SETKÁNÍ – STRETNUTIE a kde pravidelně účinkuje i školní divadlo Mandragora.

Od roku 2011 v MDZ sídlí i školní scéna – divadlo MANDRAGORA, na které vznikají absolventské inscenace třetího ročníku. Studenti herecké školy tak mohou naplno využívat kvalitního technického zázemí MDZ a jeho zavedených hracích prostor v Dílně 9472 (v bývalém Divadélku v klubu).

Na tělocvičně v MDZ probíhá výuka taneční gymnastiky, klasického tance, moderního tance, stepu a šermu.

Nemálo absolventů herecké školy ve Zlíně získalo své první angažmá právě v MDZ, některé zde můžete vidět hrát i v současnosti. Fotogalerie s hostování studentů herectví v MDZ.

 

Náplň studia

Tříleté studium vede studenty především k rozvíjení vlastních osobních a osobnostních předpokladů pro uplatnění v oboru. Naučí se správně mluvit, zpívat a pohybovat se po jevišti. Současně jim studium poskytne teoretický základ v předmětech dějiny divadla a hudby a teorie divadla a dramatické tvorby. V praktických předmětech je hlavní důraz kladen na hereckou výchovu, jevištní řeč a umělecký přednes, na jevištní pohyb i na hlasovou výchovu a zpěv. Hlasová výchova, jevištní řeč a umělecký přednes se vyučují formou individuálních hodin. Součástí učebního plánu jsou také hodiny hudební nauky, hry na klavír a kytaru, herecké práce s mikrofonem a hodiny tvořivé dramatiky. Pohybová výchova zahrnuje akrobacii, step, šerm, tanec a pantomimu.

Praxe

Ve 2. ročníku pomáhají studenti herecké školy při přípravě studentských představení jako kulisáci, zvukaři, osvětlovači, inspicienti, prodávají vstupenky apod. Ve 2. ročníku také dostávají příležitost účinkovat v představeních Městského divadla Zlín. Ve 3. ročníku pak připravují až čtyři absolventská představení (v režii pedagogů herecké výchovy, studentů režie a profesionálních režisérů), ve kterých se mohou prezentovat ředitelům a uměleckým šéfům divadel. Na konci třetího ročníku je čeká, jako završení pěvecké výchovy, absolventský koncert.

 

Pedagogové

Praktičtí pedagogové herecké školy působí většinou aktivně v Městském divadle Zlín.

Hlavním studijním předmětem je Herecká výchova. Momentálně má herecká škola otevřené dva herecké ateliéry:
1. Ateliér MgA. Zdeňka Lambora a MgA. Marie Vojtěchové – více o jejich ateliéru zde
2. Ateliér MgA. Matěje Růžičky
Důležitým předmětem je i Hlasová a pěvecká výchova (zpěv) – Jana Lukášová a Mgr. Miroslava Kordíková

 

— DALŠÍ PRAKTICKÉ PŘEDMĚTY JSOU:

Umělecký přednes – MgA. Milan Hloušek, MgA. Štěpán Princ, MgA. Adam Kořán, Tamara Kotrbová, MgA. Marie Vojtěchová

Jevištní pohyb – MgA. Silvie Kudelová Dis., více o předmětu zde

Taneční gymnastiku a moderní tanec – Ing. Eva Nejedlá

Klasický tanec (balet) – Vladimíra Podlézová

Akrobacii – Jurij Bezručko – trenér juniorské reprezentace ČR

Šerm – Ing. Miroslav Kohoutek

Step – MgA. Pavel Majkus

Hru na klavír – Lenka Polášková

Hru na kytaru – MgA. Adam Caha

 

— TEORETICKÉ PŘEDMĚTY:

Dějiny divadla a dějiny hudby – Mgr. Miroslava Kordíková 

Rozbor dramatu – MgA. Vladimír Fekar, dramaturg MDZ

Organizace divadelního provozu Mgr. art. Patrik Lančarič, umělecký šéf MDZ

Základy mluveného projevu – MgA. Zdeněk Lambor

Informace o pedagozích, kteří jsou členy souboru Městského divadla Zlín najdete na webových stránkách MDZ, nebo na našich stránkách v oddíle LIDÉ – PEDAGOGOVÉ.

Rozpis všech předmětů do jednotlivých semestrů najdete zde

 

Základní informace o studiu

Forma studia: tříleté denní studium zakončené absolutoriem. Absolutorium se skládá z obhajoby absolventské role a ze zkoušek z cizího jazyka a teoretických předmětů. Absolventi získávají titul „DiS.“ (diplomovaný specialista).

Školné 2000,- Kč měsíčně (září-červen), jednorázové zápisné v prvním ročníku 1200,- Kč.

Herecká škola nezajišťuje a neposkytuje ubytování (možnost v domovech mládeže nebo v soukromí).

Podmínky k přijetí ke studiu: maturita a úspěšné složení talentových zkoušek.

 

Termín odevzdání přihlášek je vždy do konce května, pro doplňovací přijímací řízení je možné se přihlásit ještě počátkem srpna.

 

S přihláškou zašle uchazeč:

 

jednu fotografii

vlastní životopis, který sám nadiktuje na audiokazetu nebo CD (max. 5 min.)

čerstvou zprávu o foniatrickém vyšetření (jeden měsíc).

 

Obsah přijímacího řízení

 

Každý uchazeč si připraví:

 

dvě básně

dva monology

dvě písně (z toho alespoň jednu národní)

 

Výběr by měl vycházet z typu, založení a mentality uchazeče. Přijímací zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mluvního projevu,hudebního sluchu a hlasu, pohybu (notové podklady k písním a cvičební úbor s sebou), herectví, všeobecného kulturního přehledu a znalostech v hudebně dramatickém umění.